Op 6 Januari 2024 heeft het COM Overijssel weer haar jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie gehouden in het Hermantap . Dit allemaal onder het genot van een hapje en een drankje die door Bennie Weerkamp en zijn kleinzoon Niels werden verzorgd.

Door de  voorzitter Harm Nieboer werd nog even het jaar 2023 doorgenomen, dit in een vogelvlucht. Hij memoreerde dat dit de laatste nieuwjaarsreceptie was in het Hermantap omdat de gemeente Enschede te hebben gemeend dat het te oud is en zal worden afgebroken.  En dat wij nu een onderkomen hebben in het clubhuis van de KVH de klootschietvereniging  te Hengelo (O) aan de Topweg 29  7559 PH Hengelo. Hoe het verder gaat in de toekomst zal nog moeten uitwijzen, want er komen bijna geen nieuwe leden meer  bij, terwijl  wel mensen er mee stoppen. Dit door ouderdom en vergrijzing. Toch is er nog enigszins hoop door dat de “ de stip op de  Horizon “  dat Landelijk in werking is gezet  nog vruchten afwerpt.

Ook nu weer werd door Jan Hendrikse de Peter Minksbokaal uitgereikt aan Henk Schulte uit Haaksbergen.  ( 96 jaar) die  voor al zijn diensten van de afgelopen jaren  voor Lief en Leed mocht ontvangen. Dat hij hiermee erg verguld was kunt U zeker raden.

De voorzitter gaf aan dat hij  een minuut stilte wil houden  voor de overleden sobats.

Na de plechtigheden was de gezelligheid die de boventoon voerde, en er werd nog menig drankje genomen.

Als laatste werd nog even de datum door gegeven van het Jaarlijkse Ledenvergadering. Deze wordt op DONDERDAG  21 Maart 2024 gehouden te Hengelo. Wij hopen U hier dan te mogen begroeten.

Hieronder nog de uiteenzetting van de vergadering:

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Donderdag 21  MAART 2024

WAAR:  KVH de klootschietvereniging  aan de Topweg 29  7559 PH  Hengelo.(O)

AANVANG:                  19:30 UUR

AGENDA:

1          OPENING  EN  MEDEDELINGEN

2          VAST STELLEN AGENDA

3          IN GEKOMEN  EN UITGAANDE STUKKEN

4          NOTULEN VORIGE VERGADERING D.D. 18 MAART

5          JAARVERSLAG SECRETARIS

6          JAARVERSLAG V D PENNINGMEESTER 2023.

FINACIEEL VERSLA G     LIEF  &  LEED      BEGROTING 2024

7          VERSLAG KASCOMMISSIE (C.NEERVOORT EN      (H.LICHTENBERG)

8          HET KIEZEN VAN EEN RESERVE LID                          KASCONTROLE

9          BESTUURSLEDEN: AFTREDEND EN HERKIESBAAR    B.WEERKAMP

10        LEDENRAAD: H.NIEBOER vz H.LICHTENBERG EN     J.HENDRIKSE

11        COMMISSIE ONDERSCHEIDINGEN , PETER MINKS BOKAAL

12        EVENTEEL NAGEKOMEN AGENDA PUNT

13        VOORSTEL VOLGENDE LEDENVERGADERING D.D.              MAART 2025

14        RONDVRAAG EN SLUITING

 

DE VOLGENDE  ALGEMENE LEDENVERGADERING  Donderdag 21 Maart 2024

 

Wij steunen onze adverteerders, want zij steunen ons……….

 

Web beheerder/HouweZo/Doorgaan

Jacob Middelhof